Free Web Space | BlueHost Review  

ปรัชญา  การศึกษาคือการพัฒนาพลเมือง  : คำขวัญ เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม : สีประจำโรงเรียน แสด - ขาว
เมนูหลัก
ผลงาน
• ผลงานครู
• ผลงานนักเรียน
• ห้องสมุดกาญจนาภิเษก
สาระการเรียนรู้
• ภาษาไทย
• ภาษาต่างประเทศ
• วิทยาศาสตร์
• คณิตศาสตร์
• สังคมศึกษา
• พลานามัย
• ศิลปศึกษา
• การงานอาชีพ
• กิจกรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
          
ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2546
วัน / เดือน / ปี
รายการปฏิบัติ

ภาคเรียนที่ 1/2546
พฤษภาคม 46
13 พ.ค. 46
14 พ.ค. 46

15 พ.ค. 46

16 พ.ค. 46
18 พ.ค. 46
20 - 24 พ.ค. 46

28 - 31 พ.ค. 46

มิถุนายน 2546
3 มิ.ย. 46
13 มิ.ย. 46
26 มิ.ย. 46

กรกฏาคม 2546
1 ก.ค. 46
1 ก.ด. 46
24 ก.ค. 46
25 ก.ค. 46
15 - 20 ก.ค. 46
23-25 ก.ค.46

สิงหาคม 2546
5 ส.ค. 46

12 ส.ค. 46
19-23 ส.ค. 16

กันยายน 2546
1-10 ก.ย 46

1 - 15 ก.ย. 46
9-20 ก.ย. 46
16 - 20 ก.ย. 46
23 ก.ย. 46
25-27 ก.ย. 46


ตุลาคม 2546
7 ต.ค. 46
8 ต.ค. 46
10 ต.ค. 46
11-31 ต.ค. 46

11-21ต.ค.46
23 ต.ค. 46

ภาคเรียนที่ 2/2546
29 ต.ค. 46
30-31 ต.ค. 46

พฤศจิกายน 2546
1 พ.ย. 46

4 - 8 พ.ย. 46
14 พ.ย. 46

11 - 15 พ.ย. 46
18-22 พ.ย. 46

ธันวาคม 46
1 ธ.ค. 46

2 ธ.ค. 46
5 ธ.ค. 46
10 ธ.ค. 46
23-27 ธ.ค. 46
25 ธ.ค. 46
30 ธ.ค.46
31 ธ.ค. 46

มกราคม 2547
1 ม.ค. 47
6 ม.ค. 47
8-10 ม.ค. 47
12 ม.ค. 47
16 ม.ค. 47
17 - 21 ม.ค. 47
22 - 24 ม.ค. 47

กุมภาพันธ์ 2547
1 ก.พ. 47
24-27 ก.พ.47

มีนาคม 2547
3-7 มี.ค.47
7 มี.ค. 46
10-14 มี.ค. 47
13 - 15 มี.ค. 47

21 มี.ค. 47
24 มี.ค. 47

25-31 มี.ค 47
26 มี.ค. 47
28 มี.ค. 47
31 มี.ค. 47เมษายน 2547
2 เม.ย. 47
3 เม.ย. 47
4 เม.ย. 47
5 เม.ย. 47
21-30 เม.ย. 47

พฤษภาคม 2547
1 พ.ค. 17- ประชุมครู - อาจารย์
- นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2546
- พบอาจารย์ที่ปรึกษา / ัดตารางเรียน
- นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2546
- พบอาจารย์ที่ปรึกษา / จดตารางเรียน
- เปิดภาคเรียนที่ 1/2546
- ปรับสภาพนักเรียนใหม่
- เรียนซ่อมเสริมและลงทะเบียนสอบแก้ผลการเรียน 0 , ร , มส. ครั้งที่ 2 ของภาคเรียนที่   2/2545
- สอบแก้ผลการเรียน 0 , ร , มส ครั้งที่ 2/2545


- ส่งแผนการสอน
- กิจกรรมไหว้ครู /2546
- กิจกรรมวันสุนทรภู่


- วันสถาปนากองลูกเสือไทย
- ส่งแผนการสอน
- วันอาสาฬหบูชา
- หยุดวันเข้าพรรษา
- ส่งไขข้อสอบและข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2546
- นักเรียนสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2546


- ส่ง รบ.3ต/บ ครั้งที่ 1/2546
- ส่งแผนการสอน
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
- สัปดาห์ห้องสมุด / สัปดาห์วิทยาศาสตร์ / สัปดาห์วิชาการ


- น.ร.ชั้นม.6 สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1
- นักศึกษาวิฃชาทหารฝึกประจำปี 2546
- แจ้งเวลาเรียนนักเรียนที่คาดว่าไม่มีสิทธิ์สอบภาคเรียนที่ 1/2546
- ส่งไขข้อสอบและข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2546
- ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสอทธิ์สอบ และได้ผลการเรียน ร
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2546
- จัดตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2546
- สรุปผลการปฏิบัติงานของหมวดวิชา ภาคเรียนที่ 1/2546

- ส่งผลการเรียน / รบ.3ต/ป ที่หัวหน้าหมวดวิชา
- ส่งผลการเรียน / รบ3ต/ป ที่ฝ่ายวิชาการ
- รับผลการเรียนที่ฝ่ายวิชาการ
- ปิดภาคเรียนที่ 1 /2546
- โครงการส่งเสริมโอลิมปิควิชาการ
- น.ร. ม.6 สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1
- วันปิยมหาราช


- ประชุมครูอาจารย์ / รับตารางสอน
- นักเรียนลงทะเบียนเรียน/จดตารางเรียน/พบอาจารย์ที่ปรึกษา


- เปิดภาคเรียนที่ 2/2546
- ส่ง รบ.4
- เรียนซ่อมเสริมและลงทะเบียนสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 1/2546
- ประชุมผู้ปกครอง
- นักเรียนรับ รบ.4
- สอบแก้ผลการเรียน 0 , ร , มส. ครั้งที่ 1/2546
- เรียนซ่อมเสริม / ลงทะเบียน/สอบแก้ตัว ครั้งมที่ 2/2546


- วันเอดส์โลก
- ส่งแผนการสอน
- วันสิ่งแวดล้อมโลก
- หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- หยุดวันรัฐธรรมนูญ
- ส่งไขข้อสอบแลแะข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2546
- กิจกรรมวันคริสต์มาส
- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
- วันสิ้นปี


-งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
- วันหยุดขึ้นปีใหม่
- ส่งแผนการสอน
- สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2546
- วันเด็กแห่งชาติ
- เข้าร่วมกิจกรรมวันครู
- นร. ม.6 สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2
- กิจกรรมอยู่ค่ายพักเรียน นักเรียนม.ต้น

- ส่งแผนการสอน / รบ.3 ต/ป
- แจ้งเวลาเรียน น.ร.ที่คาดจะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2546


- ส่งไขข้อสอบและข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2546
- ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน 2/2546
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2546
- นร.ม.6 สอบเข้าศึกาาต่อมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2
- โครงการส่งเสริมโอลิมปิควิชาการ
- ส่งผลการเรียน 0,ร
- ประกาศผลการเรียน 0,ร
- ลงทะเบียนและสอบแก้ตัวครั้งที่ 1/2546
- รับสมัครนักเรียนเรียนต่อ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2547
- อาจารย์ที่ปรึกษาส่งผลการเรียน
- ส่ง รบ.4
- นักเรียนรับ รบ.4
- ประกาศนร.ม.3 ม.6 จบหลักสูตร / พิธีรับประกาศนียบัตร/พิธีอำลา
- ประชุมครูอาจารย์ / ปิดภาคเรียนที่ 2/2546


- สอบเข้าเรียนต่อ ม.1
- สอบเข้าเรียนต่อ ม.4
- ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4
- นร.ม.1 ม.4 รายงานตัว / มอบตัว / ประชุมผู้ปกครอง
- ทบวงมหาวิทยาลัยคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย


- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบวิชาหลักเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้

 Webmasters
อ.วัชรินทร์ ม่วงเขียว E-mail : khunwach@yahoo.com
อ.วราพร คำภิรานนท์ E-mail : koolnoi@yahoo.com